بررسی زمین شناسی حوض سلطان

نویسندگان

چکیده

منطقه قم در الیگوسن – میوسن توسط دریای کم عمقی احاطه می شده است که رسوبهای آن باسکانس مثبت از تخریبی تا شیمیایی تغییر می کند و در نتیجه سری دریائی کم عمقی بارسوبهای متنوع شامل کنگلومرا‘ ماسه سنگ‘ شیل‘ مارن‘ آهکهای تخریبی شیمیایی وساختمانی و بالاخره گچ و نمک ایجاد شده است که در زمین شناسی ایران به نام تکشیلات قم از آن نام برده می شود.
این حوضه در دنباله فعالیتهای کوهزائی آلپی و همزمان با شکل پذیری نهائی ارتفاعات البرز از آب خارج شده و همراه با فعالیتهای آتشفشانی حوضه های بسته ای ایجاد کرده که بتدریج‘ تکاملی در جهت افزایش شوری و خشکی پیدا نموده است. حوض سلطان و دریای نمک نمونه هائی از این حوضه های بسته در ایران مرکزی است که در ارتباط با زمین شناسی کلی منطقه‘ شرایط ساختمانی‘ مورفولوژی و رسوبگذاری خاصی حاصل نموده اند.