طرح یک گرما سنج تابشی

نویسنده

چکیده

گرماسنجی ویژه تعیین پارامترهای اپتیکی مواد برای کاربردهای گرماتابشی‘ دارای دو محفظه مشابه برای نمونه های مورد مقایسه‘ طرح و ساخته شده است. ویژگیها‘ دیاگرام تبادل گرما میان نمونه ها و محفظه ها و محیط‘ و روش محاسبات مربوط شرح داده شد‘ و سنجش هائی بمنظور ارزیابی کارائی دستگاه انجام گرفته و نتایج ارائه شده است.