بررسی ترکیب شیمیایی و خاستگاه ‹‹دیواره خاص›› در لوبیای روغنی (سوژا)

نویسنده

چکیده

هر یک از سلولهای مادرگرده از ابتدای میوز جدیدی در اطراف خود تشکیل می دهد که آنرا ‹‹دیواره خاص›› نامند. در سوژا تشکیل ‹‹دیواره خاص›› از ابتدای میوز‘ در گوشه های سلولهای مادرگرده‘ در بین پلاسمالم و دیواره اولیه بحالت مرکز رو شروع می شود و تا جداشدن تتراسپورها ادامه می یابد. درپایان میوز هر گروه از تتراسپورها بوسیله لایه هایی (حداکثر تا 4 لایه) از ‹‹دیواره خاص›› احاطه می شود.
بررسیهای سیتوشیمیائی نشان می دهد که در سوژا ‹‹دیواره خاص›› ترکیب پیچیده ای دارد و گرچه اساساً کالوزی است اما با لیپیدها و پلی ساکاریدهای اسیدی آمیخته است. پلاسمالم‘ اندامکهای مختلف از جمله شبکه آندوپلاسمی و حفره های بزرگ سیتوپلاسمی‘ هم چنین گویچه های لیپیدی در تشکیل ‹‹دیواره خاص›› در سوژا دخالت دارند.