ولکانسیم آلکالن غنی از پتاسیم ساروی (آذربایجان‘ ایران)

نویسندگان

چکیده

توده آتشفشانی ساروی در ساحل شرقی دریاچه ارومیه که از لحاظ اختصاصات سنگ شناسی در ایران منحصر بفرد است شامل لوسیتیت‘ تفریت و تراکیت بوده متعلق به 8/7 میلیون سال قبل می باشد. این سن نشان می دهد که فعالیت آتشفشانی ساروی احتمالاً در یک مرحله کششی بعد از فاز کوهزائی میوسن در آذربایجان بوقوع پیوسته است. ترکیب کانی شناسی و ترتیب تبلور درشت بلورها در لوسیتیت گواه بر این است که کلینوپیروکسن و لوسیت در شرایط خشک و در فشارهای بین 14تا 20 کیلوبار و در حرارتهای بین 1160 و 1310 درجه سانتی گراد متبلور شده اند. این مطالعه می رساند که ماگمای بدون آب آتشفشان ساروی در اعماق بیش از 50 کیلومتر حاصل شده‘ پس از تبلور فنوکریستالها و تحمل مختصری تفریق‘ با سرعت و بدون توقف در مخازن سطحی‘ بیرون ریخته است.