بررسی دو نقطه تغییر فاز از نوع لاندا در متان جامد دتریمی توسط روش پراش نوترون از پودر نمونه

نویسنده

چکیده

مشخصه های دو تغییر فاز از نوع لاندا در متان جامد تریمی توسط روش پراش نوترون از پودر آن مورد بررسی قرار گرفت. بستگی دمائی شدت برخی از پیک های در زوایای کوچک که پس زا تکمیل شدن تغییر فاز از بین می روند‘ همراه با بستگی دمائی در سرد کردن آن از بالای نقطه های تغییر فاز). در نتیجه مطالعات بالا نتایج زیر بدست آمد:
تغییر فاز پائینی‘ که در دمای 15/0??1/22 درجه کلوین کامل می شود‘ از نوع تغییر فازهای درجه اول وتیز است‘ یعنی از نوعی است که در آنها تغییراتی در تقارن کریستالی اتفاق می افتد. در عوض‘ تغییر فاز بالائی که در دمای 15/0??0/27 درجه کلوین کامل می گردد‘ یک انتقال از نوع درجه دوم و تدریجی است که از تغییر فازهائی انتظار می رود که در آنها تقارن کریستالی تغییر نمی کند. این مشاهدات و اندازه گیری ها با ساختمان های کریستالی سه فاز پائینی و بالائی متان جامد دتریمی که به ترتیب تتراگونال ‘مکعبی ومکعبی هستند سازگار است.