مطالعه مقدماتی هورنفلس های مجاور رگه های دولریتی کوههای صاحب الزمان (کرمان)

نویسندگان

چکیده

سنگهای رسوبی دوران دوم در مشرق شهر کرمان در مجاورت رگه هایی از سنگهای دولریتی تبدیل به هورنفلس هایی گردیده که در رخساره هورنبلندهورنفلس متبلور گردیده است. کانی های اصلی تشکیل دهنده هورنفلس های محل مجاورت سنگهای مزبور شامل ایدوکراز‘ گرونای کلسیم دار‘ ولاستونیت و کلسیت می باشد. حرارتی که هورنفلس های محل مجاورت در حین دگرگونی تحمل نموده اند حدود 700 درجه تخمین زده شده است.