واکنش بین 11،10 – دی اکسو – دی بنزو (a,d) سیکلوهپتادین – (4،1)و ترکیبات الیفاتی دی آزو

نویسنده

چکیده

در اثر افزودن محلول اتری دی آزومتان به 10‘ 11 – دی اکسو – دی بنزو (a,d) سیکلوهپتادین (4‘ 1) (I) در تتراهیدروفوران / الکل در مجاورت مقدار کمی کلرورلیتیوم انیدر بعنوان کاتالیزر محصول اصلی بیس اپوکسید (II) است. واکنش جسم (I) بادی آزواستیک استر در بنزن و در مجاورت کلرور روی انیدریا کلرورآمونیوم تولید جسم (III) می نماید که با فرم انولی آن در تعادل می باشد. اگر این واکنش در الکل و در مجاورت پودر مس انجام پذیرد‘ محصول واکنش ترکیب (TV) است.