میزان کلروفیل و مقدار عناصر معدنی موجود در برگ سبز و کلروتیک درختان میوه حساس بخ کلروز آهن در خاک قلیایی

نویسنده

چکیده

در برگ گونه های مختلف درختان میوه در منطقه اصفهان‘ علائم بیماری کلروز (زردی) که ناشی از کم جذب شدن و غیرفعال شدن عناصرآهن در خاکهای آهکی است به وفور مشاهده می شود. در رابطه با این مسئله‘ مقدار کلروفیل و عناصر از یک طرف در برگ شاخه های نورس درختان مبتلا به کلروز آهن که با مصرف کلات آهن معالجه شدند و از طرف دیگر نوظهور نهالهای سیب که در فصل تابستان مبتلا به کلروز و در فصل پائیز سبز بودند اندازه گیری شد.
برای برطرف کردن زردی برگ درختان مبتلا به کلروز آهن‘ مصرف 50 گرم کود کلاتی سکسترن آهن با آبیاری به فاصله ده روزه وبیست روزه مؤثر واقع شده و در ظرف چند روز علائم کلروز آهن به کلی برطرف شد. کودکلاتی با آبیاری به فاصله ده روز اثر بهتری داشته است. در این آزمایش اثر معالجه کنندگی کودهای سولفات پتاسیم و سولفات آمونیوم بسیار ضعیف بوده است. با معالجه درخت‘ درصد عناصر پتاسیم منیزیم و منگنز محتوی برگ کاهش و غلظت یون آهن و کلروفیل آن افزایش می یابد. کاهش درصد ازت برگ فقط در آزمایش یا آبیاری به فاصله ده روز معنی دار است.
در واریته های مختلف نهال سیب‘ میزان کلروفیل‘ کلسیم و آهن محتوی برگهای نوظهور در فصل تابستان کمتر از میزان کلروفیل‘ کلسیم و آهن موجود در برگ نوظهوری است که در فصل پائیز بر روی همان نهال ها روییده است. اما برعکس‘ غلظت عناصر فسفر و پتاسیم محتوی برگ نوظهور در فصل تابستان بالا بوده در فصل پائیز کاهش می یابد.
تغییرات مواد معدنی موجود در برگ در ربطه با تغییرات کلروفیل محتوی برگ به نظر می رسد با اختلال در رشد بافتهای مریستمی مرتبط باشد