بررسی تجربی و نظری کار الکترومتر ترمویونی در حالت شبکه شناور

نویسنده

چکیده

کاربرد الکترومتر ترمویونی بحالت شبکه شناور از راه تجربی ونظری مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است نشان داده شده است که اگر مشخصات لامپ بویژه از نظر عایق بندی خوب باشد‘ می توان با اعمال دقت های مداری لازم جریان منفی شبکه آنرا تثبیت نمود و به حساسیت فوق العاده زیاد برای سنجش جرایان های الکتریکی بسیار کوچک دست یافت. بر این پایه یک نمونه دستگاه آزمایشی ساخته شده است که حد حساسیت آن به 17-10×2 آمپر می رسد‘ بطوریکه مثلاً سنجش جریان یونیزاسیون طبیعی معمولی در یک لیتر هوا در فشار متعارف با دقتی نسبتاً خوب با آن عملی است.