بررسی ناقلین مزمن سالمونلاتیفی وپاراتیفی در بین کارکنان مراکز رفاه شهر تهران

نویسندگان

چکیده

ناقلین مزمن سالمونلاتیفی (حصبه) که هیچیک از علائم بیماری را ندارند عامل عمده همه گیری این بیماری (تیفوئی) می باشند.آمار اخیر در آمریکا نشان می دهد که ناقلین مزمن این بیماری تا 30% در انتقال و انتشار این بیماری مؤثر بوده اند. یکی از راههای کنترل و شناخت ناقلین مزمن کشت متناوب مدفوع است. این عمل غالباً با مشکلات فراوانی مواجه می شود زیرا تهیه مدفوع بدفعات متعدد و آزمایش آنها نه تنها مستلزم هزینه و وقت زیاد است‘ بلکه بدلیل عدم آگاهی مردم و نداشتن شناخت کافی از موضوع‌‘ جلب همکاری لازم جهت تهیه نمونه مدفوع آنهم بدفعات زیاد غالباً با اشکال مواجه می شود.
البته به روشهای سرولوژیکی نیز می توان موجود آنتی بادی vi در سرم خون ناقلین مزمن را مشخص کرد . بررسیهای زیاد در این زمینه نشان داده است که مطالعه سرولوژیکی گرچه دقت کمتری دارد ولی چون سریع و کم خرج بوده و بدست آوردن همکاری سهل تر است از نظر بهداشت عمومی و کنترل با ارزش تر می باشد.
تحقیقات متعدد نشان داده اند که شناخت و کنترل ناقلین مزمن بیماری حصبه امری ضروری و برای جلوگیری از انتشار بیماری مفید است. بدلیل اهمیت موضوع و بمنظور کمک به تشخیص ناقلین مزمن احتمالی طرحی با استفاده از هر دو روش فوق به مرحله اجرا گذاشته شد.