بررسی ژئوالکتریک ناحیه جنوب غربی دریاچه حوض سلطان

نویسندگان

چکیده

بررسی ژئوالکتریک منطقه جنوب غربی دریاچه حوض سلطان نشان داد که پای ارتفاعات اصلی و کناره های پلایای حوض سلطان را شبکه ای از گسلها بصورت سیستم و گرابن می پوساند. فعالیتهای ساختمانی نزدیک به زمان ما را فوران های آتش فشانی جدید همراه بوده است که هم در جهت افزایش ارتفاعات اصلی و هم با پدیده فرونشینی در بخشهای پست توام بوده است .
وجود رسوب هائی که قابلیت هدایت الکتریکی کمتری نسبت به رسوب های سطحی دارند و پیدایش فسیل هیدروبیا که معرف شرایط رسوبی لب شور است می تواند نشان دهنده وجود شرایط مرطوب تر از نظر آب و هوائی و شرایط تعدیل یافته تری از نظر رسوب های تبخیری نسبت به زمان فعلی ما باشد.