اثر هورمونهای پرولاکتین روی سلولهای کبد و سلولهای ترشحی معده ماهیان

نویسنده

چکیده

در این بررسی اثر هورمون پرولاکتین بر روی سلولهای کبد و معده دو دسته از ماهیان مورد مطالعه و آزمایش قرار گرفته است.
دسته اول: شامل 24 عدد ماهی سه خاره (Gasterosteus aculeatus).
دسته دوم: شامل 15 عدد ماهی دریای مدیترانه که شامل گونه های (Diplodus vulgaris) ‘
(Crenilabrus quinquemaculeatus), (Diplodus annulasis),(Boops salpa) بودند. ابتدا هریک از ماهیان را با ماده بیحس کننده 222M.S بی حس نموده و سپس تحت تزریق هورمون پرولاکتین به مقدار مختلف قرار داده شدند و آنگاه قطعاتی از کبد و معده ماهیان را جدا نموده و پس از انجام ثابت کردن‘ با محلول بوئن و برش به ضخامت 6 میکرون به روش شیف رنگ آمیزی گردید.
سلولها توسط آنالیزاتورزایس مورد اندازه گیری قرار گرفتند. نتایج بدست آمده به قرار زیر است:
1- قطر هسته سلولهای کبد ماهیان دسته اول که به آنها پرولاکتین تزریق شده بود 40 درصد بیشتر نسبت به قطر هسته سلولهای کبد ماهیان شاهد افزایش یافته بودند. بعلاوه واکوئل های چربی حجیم تر شده بودند.
2- عرض سلولهای ترشحی معده ماهیان دسته اول نسبت به سلولهای ماهیان شاهد 142% الی 190% بیشتر شده بود.
3- هسته سلولهای کبد ماهیان دسته دوم 20 درصد بزرگتر از ماهیان شاهد بودند.
نتایج آزمایش نشان داد که سلول کبد ماهیان مورد آزمایش در اثر تزریق مقادیر معینی از پرولاکتین تغییرات محسوسی پیدا نموده است.