ریف مرجانی دونین پسین در شمال کرمان

نویسنده

چکیده

بیش از 500 نمونه حاوی فسیل از یک ردیف مرجانی به ضخامت 6 – 4 متر در مقطع گریک واقع در 75 کیلومتری شمال کرمان جمع آوری گردید و فسیل های مرجانی آن که اکثراً از نوع روگوزا (Rugosa) و تابولاتا است‘ مورد برری قرار گرفت. از این دو گروه فسیل مرجان 9 جنس و گونه بشرح زیر شناسایی گردید.
1- Argutadtrea sp. 2- Column aria sp. 3- Disphyllum caespitosum
4- Hexagon aria hexagona 5 Macgeea ponderosa 6- Alveolites sp.
7- Chaetetes 8- Thamnoporasp 9- Michelina sp.
در میان جنس ها و گونه های فوق الذکر جنس دیسفلیوم (Disphyllum) از فراوانی نسبی بیشتری برخوردار است. از مشخصات مهم ریف مرجانی ناحیه گریک انستکه از قسمتهای مختلف یک ریف تنها بخش میانی آن مشخص ولی بخشهای پیشانی (Fore – reed) و پشتی (Back – reed) آن بخوبی قابل تشخیص نمی باشند. در ساختمان این ریف علاوه بر فسیلهای مرجانی فسیل بازوپایان‘ شکمیایان و بریوزواها حضور داشته ولی فسیل مربوط به استروماتوپوروئیدها در آن ناچیز است زمین شناسی قبلی رسوبات در برگیرنده این ریف را به پالئوزوئیک پیشین نسبت داده اند. ولی گونه های مرجان شناخته شده در این مقاله و سایر گروههای فسیل همراه سن دونین بالایی (فراسنین) را برای آن پیشنهاد می کنند. مطالعه کنود و نتهای لایه های فوقانی این رخنمون از جمله Polygnathus concertica و Icriadus alternatus و Polygnathus churkini نیز سن تعیین شده بوسیله فسیلهای مرجانی را تأیید می نماید.