بازنگری پویا در سیاست کنترل انبار (s,S)

نویسنده

چکیده

در روش کلاسیک (s,S,T)کنترل انبار اوقات بازنگری منظم و هر T واحد زمان یک بار می باشد. در روشهای جدیدتر‘ طول دوره های اول و دوم بازنگری متفاوت از طول دوره های بعدی گرفته می شود. در همه این روشها‘ فاصله بازنگری مستقل از سطح انبار تعیین می گردد. اما مقدار سطح انبار اثر اقتصادی زیادی بر طول فواصل دارد. لذا‘ در این مقاله به ساخت مدل ریاضی روش نو می پردازیم که در آن فواصل بازنگری وابسته به سطح انباراند. در این روش‘ طول هر دوره بازنگری متناسب با i‘ سطح بازنگری شده انبار‘ i‘ به صورت(i) ? در نظر گرفته می شود که باید با توجه به مخارج سالیانه سیستم بهینه گردد.