تأثیر محیط واکنشی برپایداری کمپلکسهای عناصر نادرخاکی با اسید آمینه

نویسندگان

چکیده

اسیدهای آمینه به جهت داشتن هر دو نوع موضع نیتروژن و اکسیژن که دهندگان الکترون می باشند و برای کوئردینه شدن مهیا هستند‘ میل زیادی به تشکیل کمپلکس های پایداری با عناصر دارند‘ و نیز لانتانیدها به جهت شناسائی‘ جداسازیشان از یکدیگر و همینطور استخراجشان‘ به خاطر شباهت زیادی که به یکدیگر دارند از اهمیت بسیاری برخوردارند. لذا مطالعه سیستمهای لانتانون – اسید آمینه توجه بسیاری از محققین را به خود جلب کرده است. در این کار تحقیقاتی‘ این گونه سیستمها مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و تأثیر حلال بر پایداری آنها بحث شده است. این بررسی با روش تیتراسیون پتانسیومتری کلوین – جرم انجام شده و با محاسبه پارامترهای مختلف از قبیل و و PL و بکار بردن مقادیر بدست آمده‘ ثابت پایداری سیستم های پروتون – لیگاند و فلز – لیگاند گزارش گردیده است.
حلالهای مورد استفاده عبارتند از: آب‘ دی متیل سولفاکسید‘ دی متیل فرمامید‘ متانول و ایزوپروپانول به نسبت 50 درصد حلال و آب.