بعضی از اختصاصات الکتروفیزیولوژیک اعصاب میلین دار

نویسنده

چکیده

در اعصاب مختلط مانند عصب سیاتیک که دارای تعداد زیادی تارهای عصبی حسی و حرکتی می باشد‘ سرعت انتشار انفلوی عصبی در تارهای مختلف متفاوت است. در این تجربیات اثر بعضی از عوامل بر پاسخ الکتریکی تارهای عصبی گروه A و گروه B بررسی شده است. مقایسه پاسخ الکتریکی این دو گروه تار عصبی با یکدیگر نشان می دهد که بر اثر تحریک مکرر‘ انفلوی عصبی در تارهای عصبی گروه B زودتر و بیشتر از تارهای عصبی گروه A مختل می شود. در این تحقیق اثر محیط های مختلف نگهداری عصب نیز مورد بررسی قرار گرفته است. تارهای عصبی خرگوش در سرم خرگوش بیشتر و بهتر از سرم گاو و سرم های مختلف دیگر به کار خود ادامه می دهد.