اثر مقادیر متغیر فسفات دی سدیک بر روی منحنی الکتریکی زنش قلب در قورباغه

نویسنده

چکیده

اثر تزریق مقادیر بالا رو فسفات دی سدیک (Na2PO4H, 2H2O) بر روی تغییرات الکتروکاردیوگرام (E.C.G) در قورباغه مورد مطالعه قرار گرفت.
تغییرات حاصل در مجموع‘ شامل کاهش تدریجی ضربان قلب افزایشی نسبی ولتاژ QRS و طویل شدن قطعه S-T و مشخص شدن موج T بود.
مقاومت حیوانات مورد تجربه در دوره زندگی نهفته نسبت به مقادیر بالارو‘ معمولاً بیشتر از حیوان های مورد آزمایش در دوره فعالیت طبیعی بود و در تزریق های باتراکم بیشتر غالباً علائمی مشابه به علائم ناشی از هیپوکالسمی (Hypocalcemia) ظاهر می شد.