آلودگی های میکربی مرداب پهلوی و روگاههای آن

نویسندگان

چکیده

مرداب پهلوی یکی از منابع طبیعی جالب ایران است که بمنظور بهره برداری اقتصادی‘ حفاظت آن مورد توجه می باشد. متأسفانه این محیط زیست آبی تاکنون از این نظر مورد پژوهش قرار نگرفته و از طرفی بطور دائم بوسیله مردم ‘ صنایع‘ قایق رانی و کشتی رانی مورد تهدید آلودگی است. با در نظر گرفتن این موضوع میزان آلودگی های میکربی مرداب پهلوی و روگاههای و روگاه های آن مورد مطالعه قرار گرفته است که نتیجه آن از نظر می گذرد.
در این تحقیق آلودگی کلی میکربی و آلودگی های کلی فرم (Coliform) تعیین شده است‘ زمان تحقیق از شروع فصل بهار تا شروع فصل بهار سال بعد بوده است. نمونه برداری از آب مرداب از محل مدخل روگاه ها در دریا تا پایان روگاه و سرتاسر مرداب به فواصل بین 100 الی 300 متر انجام گرفته است و در هر بار مطالعه و تحقیق حداقل 30 نمونه برداشت شده و پس از نگهداری نمونه ها در یخچال (C?4) جهت بررسی و آزمایش به آزمایشگاه منتقل و مطابق آزمایشهای متداول مورد بررسی قرار گرفته است (جزئیات روش در متن انگلیسی مقاله ذکر شده است).
نتیجه شمارش ها و تست میکربی از نظر تغییرات فصلی و تغییرات محل برداشت نشان می دهد که در فصل پائیز شدت میکربی بسیار بال و در فصول بهار و تابستان رو به کاهش می نهد و در زمستان بحداقل می رسد. چنین نتیجه ای رابطه مستقیم بین حرارت آب و مواد غذائی موجود در آب را که در دسترس میکربهاست نشان می دهد. همچنین علت بالا بودن تراکم میکربی در پائیز را تا حدی مربوط به بارندگی و شستشوی زمینهای اطراف و انتقال ان به روگاهها می توان دانست.
میزان آلودگی در محل های مختلف در سراسر روگاه تقریباً بالا تو تابع کانون های مختلف آلودگی که عبارتند از لوله های فاضل آب‘ شستشوی وسائل‘ آب تنی انسان و حیوانات می باشد. منابع آلودگی بیشتر در روگاههای مرداب مشاهده می شود زیرا تمام سواحل آن محل سکونت گروهی از ساکنین بندر پهلوی است که اکثراً از داشتن چاه فاضل آب محروم هستند و هر گونه مواد زاید و آلودگیهای خود را به روگها می ریزند. آلودگی در سراسر مرداب بخصوص در بخش میانی که از دسترس مردم و آلودگی های آن ها دور است از بدنه قایق هائی که در مرداب رفت وآمد دارند و همچنین مدفوع پرندگان مرداب ناشی می شود.
مقایسه آلودگی روگاهها و میزان درصد آن نشان می دهد که شدت و تراکم میکربی تغییر و تابع کانون های آلودگی و تراکم جمعیت می باشد. در نزدیکیهای منابع آلودگی‘ تراکم میکربی به میزان قابل توجهی بالا می رود.
در جریان این تحقیق 956 سویه کلی فرم بوسیله تست IMViC تشخیص هویت شده اند که در16 گروه قرار گرفته اند. سویه های بارز کلی فرم ها که 8/59 درصد کل کلی فرم ها را تشکیل می دهند از نوع + + + +‘ + + - -‘ + - - -‘ + + + - + می باشند. این سویه ها از گروه کلی فرمهای مدفوع هستند (تست حرارت بالا موید این نظر می باشد). سویه های دیگر کلی فرم ها نیز مشخص گردیده اند.