بررسی ناهنجاریهای کروموزومی ایجاد شده بوسیله تراتوژن (تالیدومید) در گیاه باقلا

نویسنده

چکیده

پس از تماس دادن دانه و یا ریشه گیاه باقلا (Vicia faba) برای زمانهای مختلف باسوسپانسیون تالیدومید در آب‘ ناهنجاریهای کروموزومی مخصوص در بافتهای گیاه مشاهده گردید.
متناسب با ازدیاد زمان تماس بافت مریستمی گیاه با دارو کاهش قابل توجهی در اندکس میتوزی ‹‹ Mitotic index›› سلولها ایجاد شده و تنها مرحله متافاز تقسیم سلولی با کروموزومهای بسیار منقبض شده قابل مشاهده بود.
وقتی دانه های گیاه سوسپانسیون مجدد اشباع شده دارو برای مدت 24 ساعت قرار داده شد‘ داروی جذب شده همراه با آب در این گیاه باعث کاهش در قدرت رشد نهال گردید و همچنین ایجاد ناهنجاریهای مخصوصی در برگهای گیاه بظهور رسید که دلیل بر تغییرات کروموزومی ایجاد شده بوسیله دارو بر روی سلولهای اولیه جنینی می باشد.