توده گرانیتی الوند و هاله دگرگونی آن (قسمت سوم)

نویسندگان

چکیده

در قسمتهای اول و دوم این مقاله انواع مختلف سنگهای توده گرانیتی الوند مورد مطالعه قرار گرفت. در این قسمت ابتدا نامگذاری انواع سنگهای مزبور بروش مودال ذکر شده و سپس سنگهای رگه ای مورد بحث قرار گرفته است.