نمایش فرایندهای گاوسی با خاصیت تقابل بوسیله مارتینگل ها

نویسنده

چکیده

در این مقاله مفهوم خاصیت تقابل فرایندهای گاوسی در فضای هیلبرت معرفی و به کمک تکنیک های موجود در این فضا نمایشی بوسیله مارتینگل ها برای فرایندهای گاوسی با خاصیت تقابل ارائه می گردد. ثابت می شود که این نمایش منحصر بفرد و مشخص کننده فرایندهای گاوسی با خاصیت تقابل است.