بررسی و تأیید مکانیسم افزایش 1‘ 2 ترکیبات آلی مس بر سیستمهای سیر نشده فعال

نویسنده

چکیده

مطالعات پلاروگرافی برخی ترکیبات سیر نشده فعال مورد بررسی قرار گیرد‘ تا مکانیسم پیشنهاد شده جهت افزایش کوپراتها بر سیستمهای سیرنشده بعنوان مکانیسم بنیادی مورد تأیید قرار گیرد. به همین منظور نتیجه مطالعات حاصل از محاسبات تقریب CNDO و فعالیت شیمیایی این ترکیبات نیز مورد مقایسه قرار می گیرند. در نتیجه یک افزایش 1‘ 2 کوپراتها بر سیستمهای مورد مطالعه به عنوان واقعیت مکانیسمی پذیرفته می شود.