بررسی پتروشیمی دماوند و مقایسه آن با مرکز فعالیت آتشفشانی ماسیف سانترال

نویسنده

چکیده

دماوند استراتوولکانی در بین مناطق چین خورده آلپ – هیمالیا به سن کواترنر جوان است که از نظر شیمیایی شباهت به آتشفشانهای مناطق قاره ای داشته و دو سری از سنگهای آتشفشانی‘ یکی سری اشباع از سیلیس و دیگری سری غیراشباع از سیلیس در آن بوجود آمده است.
گدازه های آن آلکالی و از نوع سد یک و تفریق کاملی را متحمل شده به نحوی که انواع قدیم تر از انواع بازیک و انواع جدیدتر تراکیتی و بعضاً داسیتی است بر اساس مقایسه ای که با آتشفشانهای ماسیف سانترال فرانسه (ناحیه مون – دور) انجام داده ایم شباهت زیادی بین آنها مشاهده کرده ایم.