اثر هورمونهای HCG‘ تستوسترون و عصاره هیپوفیز بر پینه شست و پوست بدن در وزغ های نر بالغ گونه (Bufo viridis)

نویسندگان

چکیده

در این بررسی اثرات ماکروسکوپیک و بافتی گونا دو تروپینها و تستوسترون بر روی پینه شست و پوست در وزغ های نر بالغ گونه (Bufo viridis) مورد مطالعه قرار گرفت. مجموعاً سه سری آزمایش بر روی وزغ های نر سالم انجام شد. در سری اول آزمایش ها به حیوانات تجربی روزانه دو غده هیپوفیز وزغ ماده بمدت سه روز تزریق شد. در سری دوم از HCG به مقادیر 25‘ 50 و 100 واحد استفاده شد. و در سومین سری از آزمایش ها روزانه تستوسترون به مقادیر 5/0‘ 5/2‘ 5 و 10 میکروگرم به ازای هر گرم وزن بدن بمدت 12 روز به حیوانات تجربی تزریق گردید. نتایج حاصل از این تجربیات نشان می دهد که پینه شست و پوست در حیوانات تجربی نه تنها تیره تر شده است بلکه ضخامت اپی درم و تعداد غدد درمی و پاپیلای اپی درمی نیز در آنها افزایش یافته است. نظیر اینگونه نتایج پس از تزریق مقادیر فوق الذکر از تستوسترون به حیوانات نر اخته شده نیز بدست آمد. بنظر میآید که اثر تستوسترون و گونا دوتروپین ها در نمو پینه و شست و تغییرات پوستی که از علائم رفتار جنسی در اینگونه دوزیستان است به علت وجود رسپتورهای آندوروژنی در اندامها مذکور می باشد.