بررسی اثر اسید پکتیک‘ فراکسیون موثر گیاهان لاکتوژن در ترشح پرولاکتین آندورفین و LH در هیپوفیز موش

نویسنده

چکیده

پژوهشهای ''Invivo'' و ''Invitro'' نشان داده است که بعضی عصاره های گیاهی باعث تحریک اعمال مختلف فیزیولوژیکی می گردد.
بالا رفتن سنتز کازئین در سلولهای اپیتلیال غدد شیرازی موش و خرگوش بواسطه اضافه شدن فراکسیونهای موثر گیاهی در محیط کشت این سلولها موید این نظر می باشد. (سپهری – 1991 Sepehri) .
همچنین اگر فراکسیونها بطور خوراکی به موش باکره داده شود باعث بالا رفتن سنتز کازئین می گردد (ساوادوگو و هودبین 1988). همچنین مشاهده شده است که اگر عصاره های موثر را به محیط کشت قطعات هیپوفیز قدامی گوسفند بیافزاییم موجب ترشح پرولاکتین در این قطعات می شود که نسبت به حیوانات شاهد مقدار آن بالاتر می باشد. (سپهری – 1990 Sepehri) .
در پژوهش حاضر اثر اسید پکتیک که ماده ای مشتق از پکتینها و از فراکسیونهای موثر گیاهان شیرزا می باشد‘ مطالعه می گردد. اضافه نمودن این ماده در محیط پریفوزیون که هیپوفیز موش در آن قرار دارد‘ مقدار ترشح هورمونهای پرولاکتین‘ آندورفین و LH توسط سلولهای هیپوفیز را افزایش می دهد.
در آزمایشهایی که با مقدار مختلف اسید پکتیک انجام شد معلوم گردید که این ماده به میزان کم بی اثر است و با مقادیر بسیار زیاد موجب آسیب ساختمان هیپوفیز می گردد. در این پژوهش قطعات هیپوفیز در محیط کشت 199 ساخته شده‘ همراه با مقادیر مختلف اسید پکتیک پریفوزه می شود و مقدار هورمونهای پرولاکتین‘ آندورفین و LH آنها اندازه گیری می شود.