زندگی و تولید مثل حشره کریپتولستس پوسیلوس روس 23 گونه قارچ

نویسنده

چکیده

طول زندگی و امکان تولید مثل C.pusillus روی 23 گونه و ایزوله قارچ که بعضی از گونه و سوشها تولید مایکوتوکسین می نمایند و عبارت است از 9 گونه و 2 سوش Aspergillus‘ 7 گونه Penicillum‘ 4 گونه Fusarium و 1 گونه Claviceps در کشتهای Monoxenic مورد بررسی قرار گرفت. حشره فوق کلاً حساسیت بیشتری به سمیت بعضی از قارچ ها نشان داد‘ بطوریکه سمیت حاد را قارچ A.clavatus (5890) بوجود آورد. گونه و سوشهائیکه مایکوتوکسین تولید نمی کنند می توانند بعنوان غذا مصرف گردند. حداکثر مدت زندگی حشره فوق روی قارچ C.Purpurea (1270) بمدت 8 هفته بود و بطور کلی روی هیچ یک از قارچ ها تولید مثل ننمود تنها در هفته دوم روی قارچ F.roseum (5864) یک عدد لارو و در هفته سوم روی قارچهای A.flavus (1958) و P.citrinum (1843) هر کدام یک عدد لارو مشاهده گردید که آنها هم بعداً مردند.