مقایسه اثر کلرور سدیم بر روی میان کنش سدیم دودسیل سولفات با کتالازهای اس پرجی لوس نایجر و جگر گاو

نویسندگان

چکیده

اثر غلظت های متفاوت کلرور سدیم بر روی میان کنش سدیم دودسیل سولفات با کاتالازا از منابع اس پرجی لوس نایجرو جگر گاو توسط روشهای دیالیز تعادلی‘ الکتروفورز و ویسکومتری در 2/3 ph= بافرگلیسین مورد مطالعه قرار گرفته است. با استفاده از روابط پتانسیل پیوندی و ایمن‘ مقادیر انرژی آزاد و از روابط هیل و اسکاچارد‘ مقدار تعاونی بودن میان کنش مشخص شده و از روی ویسکوزیتی نسبی و ژل الکتروفورز طریق باز و جمع شدن ماکرو ملکول کاتالازهای اس پرجی لوس نایجر و جگرگاو مورد مقایسه و استقامت ساختمانی آنها مورد بررسی قرار گرفته است.