دوره زندگی قارچ آندوگان (Endogone) مولد میکوریزای (Mycorrhza) از نوع وسیکولار – آرباسکولار (Vesicular – Arbuscular)

نویسنده

چکیده

بیولوژی آلودگی قارچ اندوگان (Endogone) که اخیراً Glomus نام گذاری شده 1974‘
(Gerdemann and Trappe, 1974) و مراحل رشد آن قبل و پس از حمله به گیاه میزبان فستوک (Festuca Ovina) و پیاز (Allium Cepa) مطالعه شد. مراحل رشد قارچ شامل: (1) تندش کلامیدسپور(Chlamydospore)‘ (2) تشکیل میسلیم بیرونی (Exra – Matrical Mycelium) ‘ (3)حمله مستقیم (Direct Epidermal Penetration)‘ (4) ایجاد میسلیم درونی (Internal Mycelium)‘
(5) ایجاد آرباسکول (Arbuscule)‘ (6) ایجاد کیسه (Vesicle)‘ و (7) ایجاد میسلیم بیرونی و کلامیدسپور می باشند.