اندازه گیری عمر متوسط یک تراز تحریک در O12 با استفاده از روش جابجائی دپلر

نویسندگان

چکیده

عمر متوسط تراز تحریک kev 8872 در O16‘ با استفاده از روش جابجائی دپلر اندازه گیری شد برای اینکار واکنش O16F(p, d)19 در انرژی رزنانس kev 2765=p استفاده شد. همراه با این اندازه گیری‘ ضرایب توقف دهندگی محیط های Ca, Ta و F برای یونهای اکسیژن با انرژی کم مورد بررسی قرار گرفت.
کلیه آزمایشهائی که در این مقاله ذکر شده اند در بخش واندوگراف مرکز تحقیقات هسته ای سازمان انرژی اتمی ایران انجام شده اند. نتایج این آزمایشها برای اولین بار در نشریه دانشکده علوم دانشگاه تهران انتشار می یابند.