اثر روشنائی در تشکیل گلهای نو پدید بر روی قطعات محور گل آذین توتون

نویسنده

چکیده

تشکیل گلهای نوپدید بر روی قطعات محور گل آذین Nicotiana tabacum var. Wisconsin 38 تنها به وجود دو عامل محیطی بستگی دارد: گلوکز و روشنائی. در این مقاله نقش عامل اخیر در تشکیل گل و اینکه تا چه حد می تواند جانشین گلوکز شود مورد بررسی قرار می گیرد.
مطالعه اثر نور سفید در رشد قطعات کشت و در جذب گلوکز نشان می دهد که وزن تر قطعات مذکور در تاریکی و روشنائی بطرز مشابهی تغییر کرده ولی زمان خشک آنها در روشنائی زیادتر از تاریکی افزایش حاصل می نماید. بعلاوه در روشنائی قطعات جداکشت در طول گلوکز بیشتری جذب نموده این مقدار با افزایش شدت روشنائی افزایش حاصل می نماید.
انتخاب نه طول موج هم انرژی بین nm 400 و nm 730 و مقایسه اثر طول موجهای مختلف نور در جذب گلوکز نشان می دهد که جذب این ماده در دو طول موج nm644 و nm 595 بهتر انجام گرفته مقدار گلوکزی که در این دو طول موج جذب می شود با مقداری که در نور سفید جذب می گردد برابر است.
شدت فتوسنتز در قطعات جداکشت توتون در مقایسه با برگ این گیاه بسیار ضعیف ولی غیرقابل صرفنظر بوده در ده روز اول کشت بطور نامنظم ولی در فاصله بین دهمین و بیستمین روز کشت‘ که کالهای بزرگی بر روی قطعات تشکیل شده طرح اولیه جوانه های زایشی در داخل آنها ظاهر می شود‘ بطور منظم افزایش حاصل می کند. این تغییرات احتمالاً از تغییر مقدار کلروفیل های a وb در قطعات جداکشت ناشی می شود که در مراحل اولیه کشت قطعات کاهش و سپس افزایش حاصل می نماید.
برای تعیین سهم فتوسنتز در تشکیل گلهای نوپدید‘ قطعات جداکشت در محیط فاقد گلوکز کشت گردید و در عوض از طرفی برشدت روشنائی افزوده شد و از طرف دیگر مقادیر مختلفی از ATP به محیط کشت اضافه گردید. نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که افزایش شدت روشنائی می تواند تا حدودی کمبود گلوکز را در محیط کشت جبران کرده ATP نیز می تواند اثر روشنائی را در برطرف کردن کمبود گلوکز تقویت نماید.
با وجود این‘ در غیاب گلوکز قطعات جداکشت به کندی رشد کرده گلهای نوپدید در غیاب گلوکز تمام مراحل رشد خود را طی نمی نمایند. بنابراین فتوسنتز با نقش غذائی خود قسمتی از احتیاط قطعات جداکشت را برای یک رشد کامل‘ تشکیل گلهای نوپدید و رشد این گلها تامین کرده قسمت دیگر این احتیاجات باید حتماً از طریق اضافه کردن گلوکز به محیط کشت تامین شود. از طرف دیگر در غیاب روشنائی وجود گلوکز در محیط نیز برای رشد قطعات جدا کشت و تشکیل گل بر روی آنها کافی نبوده و روشنائی احتمالاً از طریق تاثیر بر جذب گلوکز و یا سنتز ترکیبات لازم برای رشد‘ موجبات تشکیل هرچه بیشتر گل را برای قطعات جداکشت فراهم می نماید.