کاربرد اندر کنش ایزوتوپی ریز فوق انتقالی در تخمین ضرایب انتقالی اسپین

نویسنده

چکیده

با استفاده از روش های استاندارد برای بیان پدیده کوالانس‘ تئوری ساده ای برای تخمین ضرایب انتقالی اسپین در پیوند اسپین در پیوند خطی M2+ - F- -Cd2+ موجود در کریستالهای CsCd3:M2+ (که در آن M2+ عبارتست از Mn2+ و Ni2+) پیشنهاد شده است. اطلاعات مورد نیاز عبارتند از مقادیر تجربی اندر کنش های ریز انتقالی و فوق انتقالی که به روش Endor اندازه گیری شدند. در تئوری پیشنهادی فرض می شود که مقدار اندازه گیری شده اندر کنش ایزوتوپی ریز فوق انتقالی در محل یون کادمیم متناسب با جزء اسپین غیر جفت ?f موجود در مدار ?2P فلوئور می باشد.از نتایج چنین برمی آید که در پیوند Mn2+-F -‘ 3/4%= ?f
خیلی بزرگتر از مقادیریست که از آزمایشهای پراش نوترون بدست آمده است در حالیکه این مقدار با نتیجه آزمایهای اخیر Rinneberg & Shirley که از PAC اشعه r حاصل از 1l1mcd استفاده کردند توافق خوبی دارد.