بررسی گنبدهای نمکی جنوب ایران بر مبنای تفسیر ماهواره لندست

نویسندگان

چکیده

مطالعه گنبدهای نمکی جنوب ایران و بررسی زمین شناسی آنها بر مبنا و از طریق تعبیر و تفسیر تصاویر ماهواره ای عنوان پروژه تحقیقاتی مشترکی است که توسط نویسندگان بصورت ثمره همکاری دو مرکز پژوهشی – علمی اجراء و نتیجه آن باین صورت ارائه شده است. منطقه مورد مطالعه این مقاله نزدیک به 000‘140 کیلومتر مربع وسعت داشته و قسمتی از سلسله جبال زاگرس را در بر می گیرد که قسمت اعظم بیرون زدگیهای نمکی جنوب ایران در آن واقع است.
مطالعه گنبدهای نمکی بمنطور شناخت فرآیند بیرون زدگی و شناخت ارتباط احتمالی آن با عناصر ساختمانی و تکنوتیکی با توجه به اهمیت اقتصادی آنها‘ یکی از مسائلی است که مورد توجه پژوهشگران زمین شناسی ایران قرار داشته و مطالعات زیادی نیز در این زمینه انجام شده است که در میان آنها مطالعات افرادی چون هاریسون 1930 و 1931پلایر 1969‘ کنت 1970و علاء 1974 از اهمیت بیشتری برخوردار است.
این پژوهشها همگی بر مبنای روشهای زمین شناسی کلاسیک و مطالعات صحرائی انجام شده و بکمک نتایج مهم و ارزنده این مطالعات‘ نکات مجهول بسیاری در مورد گنبدهای نمکی مزبور روشن شده است. وجود و استفاده از داده های تصویری تهیه شده توسط ماهوار لندست Landsat در رشته های گوناگون منابع زیرزمینی در ایران‘ عاملی بود که نویسندگان این مقاله را در فرصت و موقعیتی قرار داد تا با استفاده از این فرصت و از طریق یک پروژه تحقیقاتی مشترک این بار از تصاویر تهیه شده از فاصله 900 کیلومتری (ارتفاع مدار ماهواره لندست) و بر مبنا و از دیدگاه دانش سنجش از دور یکبار دیگر بمطالعه و بررسی این صور جالب زمین شناسی پرداخته و نحوه کاربرد این تصاویر را در مطالعه گنبدهای نمکی مورد ارزیابی قرار دهند. چه این مطالعه می تواند گام تکمیلی و نوینی در جهت افزایش اطلاعات مربوط به گنبدهای نمکی و احتمال شناخت فرآیند نفوذ ظهور آنها در رابطه با عوامل موثر با این فرآیند بشمار رود.