مطالعه آواشناسی آماری زبان فارسی کاربرد آن در مطالعات اکوستیکی

نویسنده

چکیده

یکی از عواملی که برای ارزیابی ویژگی های آکوستیکی تالارها – تلفن ها و سایر وسائل ارتباط صوتی مورد لزوم است تعیین کمی میزان دریافت کلمات گویندگان است. بدین منظور روشی آماری بکار می برند که در آن از جدولهای لگاتوم استفاده می گردد. لگاتوم عبارت از مجموعه ای از هنجارهای بدون معنی در زبان ست که معمولاً از سه واج تشکیل می یابد. واج اول و آخر هم خوان (بی صدا) و واج میانی واکه (باصدا) است. لگاتوم هر زبان باید دارای ویژگیهای صوتی همان زبان بوده و بر خصوصیات ساختمان زبان منطبق باشد. باین سبب اکثر زبانهای زنده دنیا لگاتوم مخصوص بخود آماده کرده اند. کار تحقیقی حاضر به منظور تهیه لگاتوم برای زبان فارسی انجام یافته و با بررسی حدود 31111 حرف از متون قدیم ‘ ادبیات معاصر‘ زبان رایج مردم و مطالب روزنامه ها‘ اطلاعاتی از ساختمان زبان فارسی رایج بدست می دهد. این برسی بدو صورت انجام یافته است:
1- استفاده از نیروی انسانی شامل 8 دانشجو که حدود 200 ساعت کار انجام داده اند.
2- استفاده از کامپیوتر الکتریکی. بدون منظور برنامه ای بزبان فورترن برای محاسبه بسامد تکرار هم خوانها‘ واکه های زبان فارسی و متوسط طول کلمه ها در این زبان و سایر اطلاعات لازم از یک متن فارسی‘ نوشته شد و محاسبات لازم در کامپیوتر 370 TBM دانشگاه تهران اجرا گردید. نتایج حاصل بصورت جدول و نمودار در متن مقاله مندرج است. دو لیست لگاتوم فارسی در انتهای مقاله ارائه شده است.