برنامه ریزی مایکروکامپیوتر

نویسنده

چکیده

در این مقاله برنامه ریزی مایکروکامپیوتر و طرز کار آن و همچنین دستورات بزبان ماشین در مایکروپروسور 8080 بحث شده است.