مراحل تشکیل گل در گیاه زعفران در طبیعت و در محیط های کشت مصنوعی

نویسندگان

چکیده

جوانه های انتهائی پیاز زعفران از آذر تا اسفند دارای ساختمانی رویشی بوده و در طی ماههای اسفند و فروردین از حالت رویشی به حالت پیش گلی تبدیل می شوند و سپس با از بین رفتن برگهای گیاه بحالت غیرفعال در می آیند. فعالیت مجدد این جوانه ها از مهرماه آغاز شده و به تشکیل گل و شکفتن آن در آبان ماه منتهی می شود.
کشت جوانه های رویشی در یک محیط مصنوعی مناسب نشان می دهد که جوانه های مذکور می توانند تمام مراحل ختلف تشکیل گل را دو ماهه طی کرده در بهمن ماه ساختمانی پیدا کنند که در طبیعت معمولاً در مهرماه هرسال در جوانه ها مشاهده می شود.
کشت جوانه های رویشی در یک محیط مصنوعی مناسب نشان می دهد که جوانه های مذکور می توانند تمام مراحل مختلف تشکیل گل را در دو ماهه طی کرده در بهمن ماه ساختمانی پیدا کنند که در طبیعت معمولاً در مهرماه هر سال در جوانه ها مشاهده می شود.
بعلاوه موقعیکه قطعات پیاز زعفران در روی یک محیط مصنوعی مناسب کشت می شوند بافتها واندامهای نوپدیدی در روی آنها تشکیل می گردند که از آنجمله می توان تشکیل کامبیومهای نوپدید و بافتهای حاصل از آن‘ پیازهای جدید‘ ریشه های نوپدید و اندام ویژه ای که اصولاً در عالم گیاهی نادر بوده و ظاهراً شبیه به دراپر (dropper) در لاله و سوسن می باشد می توان نام برد