بررسی قدرت سنتز نیکوتین در بافتهای ساقه توتون باسما

نویسندگان

چکیده

امکان سنتز نیکوتین بوسیله بافتهای ساقه توتون‘ با کشت قطعات محور گل آذین توتون باسما بر روی محیط محیط های مناسب برای تشکیل ریشه‘ جوانه های رویشی و غنچه های نوپدید تحقق یافت. نتایج حاصله نشان داد که نوع اندام نوپدید به مقدار اسیداندولیل استیک (A) و کینتین (K) در محیط کشت بستگی داشته‘ غنچه های گل در محیط فاقد این ترکیبات تشکیل می شوند در حالیکه جوانه های رویشی در شرایطی که نسبت A/K برابر با O.L و ریشه ها در شرایطی که این نسبت برابر با LO می شوند تشکیل می گردند.
بررسی مقدار نیکوتین در قطعات جداکشت (Explantal) در طول اندام زائی نشان داد که در بیستمین روز کشت مقدار این ماده در قطعات کاهش پیدا کرده و وجود اسیداندولیل استیک و کینتین در محیط کشت این کاهش را تشدید می نماید. پس از ظهور اندام بر روی قطعات جداکشت‘ مقدار نیکوتین مجدداً افزایش پیدا کرده و قطعات حامل ریشه مقدار بیشتری نیکوتین بوجود می آورند. بنابراین قدرت سنتز نیکوتین در بافتهای ساقه نیز وجود داشته و این قدرت با تشکیل بافت کال از سلولهای زیر اپیدرمی وهمچنین تشکیل ریشه از بافتهای عمیق ساقه آشکار می شود. بعلاوه مقدار نیکوتین در قطعات جداکشت به مقدار اسید اندولیک استیک موجود در محیط مستقیماً بستگی نداشته تابع نوع اندام نوپدید می باشد.
در قطعاتی که حامل ریشه و جوانه های رویشی با هم می باشند‘ بافت کال بیش از سایر بخش ها تشکیل دهنده قطعات جداکشت محتوی نیمکوتین بوده جوانه های رویشی که از تمایز بعضی از سلولهای کال بوجود می آیند نسبت به این سلولها و ریشه نیکوتین کمتری در بر دارند.