طیف رزونانس مغناطیسی پروتون و قدرت بازی دیسیلانیل آمین ها

نویسنده

چکیده

بروموردیسیلانیل‘ H3SiSiH2Br با منومتیل آمین‘ CH3NH2 ترکیب می شود و جسم جدیدی به فرمول 2NCH3(H3SiSiH2) بدست می دهد. طیف رزونانس مغناطیسی پروتون دیسیلانیل آمین ها ثبت شده و داده های حاصل می رساند که نقصان قدرت بازی این آمین ها به ترتیب زیر است:
[N H3SiSiH2)3)](CH3)3N >H3SiSiH2N(CH3)2 >(H3SiSiH2)2NCH3
سیسیل آمین ها‘ (H3Si) 2NCH3,H3SiN(CH3) 2و (H3Si) 3N در مجلات علمی گزارش شده اند (3‘2‘1) و قدرت بازی نسبی این آمین ها که بطریق شیمیائی تعیین گردیده (5‘4‘1) بقرار زیر است:
NCH3 >(H3Si) 3N (CH3)N >H3SiN(CH3) 2 >(H3Si) 2
داده های مربوط به طیف رزونانس مغناطیسی پروتون این آمین ها گزارش شده است(6) و پیشنهاد گردیده که جابجائی شیمیائی رزونانس پروتون گروه متیل با ترتیب نسبی بازیسیته ای که در بالا آمده است هماهنگی دارد. نتایج مربوط به تردیس دیسیلانیل آمین‘ (H3SiSiH2) 3N و –N دیسیلانیل دی متیل آمین‘ H3SiSiH2N(CH3) 2 در مجلات علمی (8‘7) گزارش شده است. برای تکمیل این سری‘ (H3SiSiH2) 2NCH3 تهیه گردید و طیف رزونانس مغناطیسی پروتون این سری آمین ها فراهم شده است تا معلوم شود که آیا می توان بر اساس این داده ها درباره ترتیب نسبی بازیسیته آمین های مذکور اظهارنظری کرد یا نه؟