در باره تهیه o- آریل بنزوهیدروکسید کسامات

نویسندگان

چکیده

0از اثر کلرور پیکریل برپتاسیم بنزوهیدروکسامات در حرارت جوش دی اکسان‘ بعنوان محصول اصلی 2 و 4 و 6- تری نیترودی فنیل آمین (III) و بعنوان ماده فرعی O,N- دی بنزوئیل هیدروکسیل آمین (IV) ایجاد می شود ولی در حرارت محیط و معمولی از اثر آنها بر یکدیگر منحصراً ترکیب (TV) بوجود میآیند. بالاخره از اثر ترکیب (TV) و یا] ‌‌‌N- بنزوئیل‘ O- (3و5 دی نیتروبنزوئیل) [بر کلرورپیکریل در حرارت جوش دی اکسان نیز می توان ترکیب(III) را بدست آورد.