ترمولیزآلن های سولفات و فلوئور و بریلات کرم

نویسنده

چکیده

آلنهای سولفات و فلوئوروبریلات کرم‘ در نخستین مرحله آبدهی‘ تولید نمکهای مضاعف هگزاهیدراته و ایزوسرف می کند.
در دومین مرحله‘ هگزاهیدراتهای مضاعف سولفات‘ با از دست دادن 6 مولکول آب باقیمانده‘ نمکهای مضاعف انیدری می دهد که در سیستم رومبوئدری و با یک جزء اصلی ( motif) در سلول واحد متبلور می گردد.
هگزاهیدراتهای مضاعف فلوئوروبریلات به CrF3, 3H2O فلوئورورکرم و MBe2F5 پنتافلوئورو دی بریلات کاتیون یک ظرفیتی تجزیه می گردد.