بررسی بعضی اکوسیستم های گیاهی

نویسنده

چکیده

نیاز مبرم به یک مجموعه ای که بالغ بر 7000 گونه گیاهی منتشر در فلات ایران را به روشی ساده و مستدل شناسانده و کار کوششگران ارزشیابی مناطق اکولوژی ایران را در تجزیه و تحلیل عوامل سازنده طبیعت آسان سازنده طبیعت آسان سازد و تعادل اکوسیستم های موجود را تأمین نماید همواره در مد نظر بوده و می بایست کوشش برای فراهم ساختن اساس کار مبذول گردد. روی همین اصل در تهیه فلور مجمل ایران با تنظیم کلید نامگذاری گونه های گیاهی و ترسیم اشکال آنها که اساسی ترین وسیله تأمین نیاز فوق الذکر می باشد مجاهدتی بسزا لازم می نمود. برای تحقق این امر از سالها باین طرف از دور ترین و صعب العبورترین نقاط ایران تا مناطق نزدیک و دسترس به جمع آوری نمونه های گیاهی آغاز کرده و اینک با فراهم شدن امکانات و تهیه مجموعه ای مشتمل بر 11000 نمونه گیاهی که غالباً شناخته و نامگذاری شده اند سرویس گیاه شناسی دانشگاه تهران دست بکار تدوین فلور جدیدی از گیاهان ایران گشته و امیدوار است در سال جاری بتواند الاقل بچاپ یکی از جلدهای سه گانه آن که هم اکنون در شرف اتمام است توفیق یابد. هدف از تآلیف این مجموعه نه تنها پر کردن خلائی است که در فرهنگ گیاهی ایران بچشم می خورد بلکه در واقع بنیاد پایه ای استوار است که بر اساس آن بنائی از دانش بنحوی اطمینان بخش پی ریزی شود و در گسترش علم گیاه شناسی و موارد استفاده از آن در نظام اجتماعی یعنی به سازی محیط انسانی وافزایش سلطه انسان بر قوای طبیعت ابزاری پرداخته شود.
براستی در جستجوی گیاهان و گشت و گذار طبیعت رموزی می توان آموخت که امیدهای بزرگی را برای روند برنامه های عمرانی می تواند ترسیم کند و به همین مناسبت موقع را برای بیان مواردی چند از مشاهدات خود مغتنم شمرده و در بررسی پوشش گیاهی و ارتباط آن با منابع زیرزمینی و همچنین نحوه تکوین پوشش گیاهی در شرایط بسیار سخت نکاتی را از نظر صاحبنظران می گذراند.