شناسائی انواع گزهای ایران (کویر لوت)

نویسنده

چکیده

یکی از عناصر قابل توجه درخچه ای که با سخت ترین شرایط اقلیمی سازش داشته و در خشک ترین نقاط ایران کم و بیشه هائی تشکیل می دهد‘ انواع درخت گز (Tamarix ) می باشد که با تقلیل سطح برگها و مکانیسم خاصی که برای ترشح ذرات نمک و جذب رطوبت جو دارا می باشد‘ در مقابل گرما و شوری محیط مقاومت شایان توجهی نشان می دهد. با توجه به طرز زندگی این گیاهان‘شایسته است که گونه های مختلف آن شناخته شده و شرایط زندگی و تکثیر آنها بخوبی روشن گردد تا در ایجاد فضای سبز در مناطق خشک وکویری ایران به بهترین وجهی از آن بهره برداری گردد.
در ضمن تحقیقات گیاه شناسی که در نقاط مختلف ایران صورت می گرفت‘ بیشه های کم و بیش متراکم گز در نقاط کویری توجه سرویس گیاه شناسی دانشگاه را بخود جلب کرده و مجموعه ارزنده ای از گونه های گز تهیه گردیده است. اینک چند گونه از آنرا که مورد مطالعه قرار گرفته است بصورت مقاله زیر عرضه می نماید و در آینده با شناسائی گونه های دیگر آن‘ نتایج حاصل بصورت یک سلسله مقالاتی در اختیار متخصصان و علاقه مندان به گیاهان نقاط بایر و کویری ایران قرار خواهد گرفت. در این مقاله کوشش خود را بشرح اختصاصات شکل شناسی و موقعیت جغرافیائی چهار گونه از گزهای کویر لوت محدود ساخته و برای آنها یک کلید شناسائی ارائه می شود و سپس جزئیات ساختمانی گل را در هر یک از آنها تشریح کرده و از این راه قدمی چند در معرفی این گیاه کویری مقاوم بخشکی که در فلات ایران منتشر است بر می دارد. بدیهی است ارائه نظر کلی در رده بندی انواع گونه های گز و کلید جامع شناسائی‘ وقتی میسر خواهد بود که بطور کامل جزئیات ساختمانی واختصاصات شکلی تمام گونه های این گیاه با روش یکنواخت و دقیق شناخته شود و سپس با مقایسه صفات ممیزه آنها گروههای متعلق به جنس ها معرفی گردد.