توده گرانیتی الوند و هاله دگرگونی آن

نویسندگان

چکیده

موضوع اصلی این مقاله مطالعه کانی شناسی و سنگ شناسی تشکیلات توده گرانیتی الوند و هاله دگرگونی آن می باشد. مطالعات مقدماتی از سال 1343 آغاز شده و به مقتضای فصل و امکانات دنباله آن در روی زمین و در آزمایشگاه ادامه یافته است. در این مقاله رخساره های مختلف گرانیت الوند مورد بحث واقع خواهد شد و دنباله مقاله نیز بتدریج در شماره های آینده مجله بنظر خوانندگان خواهد رسید.