اثر آب بر دی اپو کسیدهای سیکلوهگزنیل – 1‘1 د رمحیط بازی

نویسندگان

چکیده

فعالیت دی اپوکسی – 1‘ 1 دی سیلکو هگزنیل -1‘1 dl (1) و مزو (2) در محیط بازی مورد مطالعه قرار گرفت . در این عمل دو نوع ترکیب‘ تترول و دی ال اتر بدست می آید و این نشان می دهد که دو نوع مکانیسم درباز شدن حلقه اپوکسیدی با هم در رقابت می باشند. در مرحلها اول بر اثر دخالت گروه ئیدروکسیل OH (نوکلئوفیل خارجی) اپوکسی الکل (3) بدست می آید. در مرحله دوم اپوکسی الکل (3) می تواند مجدداً تحت تاثیر یون OH قرار گیرد و در نتیجه تترول بدست می آید و یا اینکه حلقه اپوکسیدی دست نخورده در ترکیب (3) می تواند مورد حمله خود عامل الکلی نوع دوم ترکیب مورد نظر قرار گیرد (نوکلئوفیل داخلی) و دی ال اتر بدست می آید. ادامه این تحقیق اجازه می دهده که نحوه عمل بعبارت دیگر استرئوشیمی فعال و انفعال را بهتر بشناسیم. ضمناً این هتروسیکلیزاسیون می تواند راهی برای تهیه ترکیبات هتروسیکل اکسیژندار و نظایر آن باشد.