ترانسپوزیسیون 4‘8 – دود کاداین 7‘6 – دیول در محیط اسیدی

نویسنده

چکیده

ترانسپوزیسون دود کادی ان -4و8 دی اول -6و7 در محیط اسیدی از دزیدراتاسیون گلیکول ها‘ موادی تولید می گردند که تشکیل آن ها با ترانسپوزیسیون پبنا کولیک قابل تفسیر است و بصورت واکنش های کلاسیک معرفی شده اند‘ نگارنده ضمن دزیدراتاسیون گلیکلول هائی بفرمول عمومی
R-CH=CH - CH - CH - C=CH-R' به شکل مواد دیگری برخورد نمود که با ترانسپوزیسیون مزبور
ا ا ا
R" OH OH
مغایرت داشت (1و2) و برای آن مکانیسم دیگری پیشنهاد شد.
کارهای تحقیقاتی در این زمینه از طرف سایرین دنبال شده است و مخصوصاً هسته های آروماتیک بجای یکی از بنیانهای آلیفاتیک را مورد توجه قرار داده اند نتیجه مطالعات موارد پیش گفته را تائید می کند (5) و مخصوصاً با این نتیجه رسیده اند که وجود بنیان متیل بجای R یا R' برای تشکیل این مواد ضروری است.
در این مقاله گلیکول جدیدی بنام دود کادی ان – 4و8 دی اول – 6و7 را که از احیاء هکزن – 2 آل بکمک روی و اسید استیک تهیه شده (7)‘ مورد بررسی قرار گرفته است.
نتیجه نشان می دهد که وجود بنیان پروپیل نیز مانع تشکیل چنین موادی نیست.