اثر تروفیک نورونهای حرکتی بر تارهای عضلانی در موش

نویسنده

چکیده

بین نورونهای حرکتی و تارهای عضلانی علاوه بر رابطه فیزیولوژیکی که به انقباض وتونوس عضلانی مربوط می شود یک وابستگی دیگر نیز وجود دارد که می توان آن را اتر تروفیک یا تغذیه ای نامید. به همین جهت قطع تارهای عصبی حرکتی نه تنها ارتباط عملی عصب را با عضله از بین می برد بلکه به تدریج موجب تغییرات مهمی در ساختمان ملکولی‘ مورفولوژی و ویژگی های فیزیولوژیک تارهای عضلانی می گردد. در این پژوهش برخی از تغییرات ناشی از قطع تارهای حرکتی در عضلات مخطط موش سفید بررسی شده است.