کنه های آبزی ایران

نویسنده

چکیده

از سال 1837 که Koch جنس Hydrodroma را معرفی کرد تا کنون حدود 15 گونه و تعدادی زیرگونه در جهان مشخص شده اند. این کنه ها در آبهای راکد‘ نهرها و رودخانه ها زندگی می کنند و فقط گونه H.rheophila Cook 1967 در هندوستان بصورت کنه زیرزمینی یافت شده است. گونه H.despiciens Muller 1776 که در تمام دنیا وجود دارد در آبهای راکد زندگی می کند ولی زیرگونه های آن در نهارها و رودخانه ها مشخص شده اند. گونه های این جنس دارای پوست بسیار ظریف و بدون صفحات کیتینی – چشمهای اصلی و فرعی با فاصله دور از یکدیگر – چهارمین پالپ با پنجمین پالپ که هر دو کشیده اند قیچی مانند – اعضاء جنسی با باد کشهای زیاد – بدون اختلاف زیاد بین جانوران نر و ماده و رنگ های زنده سرخ شفاف و یا قهوه ای مایل به زرد است .
در جمع آوریهائی که در ایران از سال1974 تا کنون انجام شده است سه گونه از این جنس مشخص گردیده است که مشخصات و کلید تشخیص در این مقاله داده شده است. این سه گونه عبارتند از:
Hydrodroma despiciens despiciens O.F.Muller 1776
مرفولوژی: شرح مشخصات مرفولوژی داده شده است.
محل جمع آوری: مرداب بندر پهلوی (25 شهوریورماه 2536) همراه با جنسهای
Hydrodroma , Hydryphants, Georgella, Limnesia, Unionicola, Neumania, Arrenurus
این کنه ها در بین گیاهان آبزی جنسهای Lotus, Elodea, Myriophyllum شنا می کردند.
Hydrodroma torrenticola (Walter, 1908)
مرفولوژی: شرح مشخصات داده شده است.
محل جمع آوری: این گونه در تمام اروپا در تمام ولی فقط در آبهای روان انشار دارد. در ایران این کنه از یک نهر آب سه کیلومتر بعد از رود سر بطرف لنگرود جمع آوری شده است و انتظار می رود که در صورت انجام پژوهشهای مربوط در ترکیه و کشورهای اروپای شرقی نیز یافت گردد. نقشه انتشار اینگونه در اروپا داده شده است. Hydrodroma rheophila Cook, 1967
مرفولوژی: شرح مشخصات داده شده است.
محل جمع آوری: رودخانه بشته نزدیک ده شوشه – 50 کیلومتری دوگنبدان بطرف شیراز در گودال ایجاد شده بعمق 30 سانتیمتر در کنار رودخانه.
کلید تشخیص گونه های جنس Hydrodroma در ایران
1- پای سوم و چهارم با موهای شناوری بلند 200000000
‌- پای سوم وچهارم بدون موهای شناوری بلند و فقط با 1 تا 2
موی شناوری کوتاه ............................. H. rheophila
2- برنگ سرخ شفاف – در آبهای راکد H. despicien despicien.
- برنگ قهوه ای مایل به زرد – در آبهای جاری ....H.torrenticola