تأثیر مواد CCC,B4 و آلار در میزان رشد‘ طول ریشه ‘ مرض خوابیدگی و کاهش شدت پژمردگی ناشی از کم آبی در گیاه گندم

نویسنده

چکیده

درباره اثر کوتاه کنندگی مواد CCC,B4 و آلار قبلاً گزارش شده است (1‘ 10‘ 14‘ 18‘ 25‘ 29‘ 30) تولبرت (39‘ 30) ضمن مصرف CCC نشان داد علاوه بر کوتاه نمودن ساقه گندم از خوابیدگی آن نیز می توان جلوگیری نمود‘ هنچنین لینزر و همکاران (19 و 18) گزارش داده اند که با مصرف CCC می توان مانع خوابیدگی گندم شد.
درباره تأثیر انواع مختلف مواد کوتاه کننده رشد در کاهش مقدار آب مورد احتیاج گیاه و احتمالاً افزایش مقاومت گیاهان در مقابل پژمردگی و کم آبی گزارشهائی موجود است (6‘ 21‘ 24)‘ ولی مکانیسم این موضوع هنوز ناشناخته است. ما نیز با محلولپاشی قند با محلول یک در هزار CCC نشان دادیم که مساحت و شکاف روزنه برگ کاهش می یابد و گیاه چغندر قند دیرتر پژمرده می شود(8). همچنین با مصرف B4 در جوانه لوبیا گزارش کردیم که این ماده نیز باعث کوتاه شدن گیاه می گردد‘ جذب و دفع آب کاهش می یابد‘ ضریب تعرق ثابت می ماند و گیاه دیرتر پژمرده می شود. بعلاوه کلروفیل برگ دیرتر تجزیه شده و مقدار کارتنوئید محتوی گیاه کاهش می یابد و قلمه گیاه‘ ریشه طویلتر تولید می کند. (10)
نظر به اینکه مکانیسم تأثیر مواد کوتاه کننده رشد در میزان رشد و افزایش مقاومت گیاه در مقابل پژمردگی و مرض خوابیدگی متفاوت و هنوز ناشناخته است‘ بررسی مسائل زیر ضروری تشخیص داده شد.
1- تأثیر مواد مختلف CCC,B4 و آلار در میزان رشد برگ اول و دوم و افزایش مقاومت گیاهک گندم در مقابل خوابیدگی .
2- تأثیر مواد مختلف CCC,B4 در نسبت وزن ریشه به ساقه گیاهک گندم در تبعیت از پژمردگی
3- تأثیر توأم CCC,B4 با اسید ژیبرلیک در میزان رشد برگ اول و دوم گیاهک گندم.