اکومورفولوژی چند هالوفیت دریاچه قم (حوض سلطان)

نویسنده

چکیده

ساختمان اندام های هوائی چند هالوفیت مهم کنار دریاچه قم (حوض سلطان) مورد مطالعه قرار گرفته است. سه گونه گوشتی بی برگ هالو کنمم‘ هالواستاکیس و سالیکورنیا از نظر آناتومی ساختمانی تقریباً مشابه دارند‘ با اینکه هانو کنمم و هالو استاکیس دائمی و سالیکورینا یکساله می باشد.
مهمترین اختصاص این سه گیاه وجود یک پارانشیم نرده ای قابل ملاحظه است که بتدریج بشکل پارانشیم حفره ای در می آید که ساختمانی مشخص هالوفیتهای مطلق می باشد. گروه دیگر شامل سه گونه کنوپودیاسه یعنی بینرسیا‘ سالسولاوسوادا می باشد که از مشخصات آنها فقدان پارانشیم نرده ای دیفرانسیه و وجود یک پارانشیم پوستی تشکیل شده از سلولهای کم و بیش حجیم (بخصوص در بینرسیا) در ساقه می باشد.
بالاخره در دو گونه دیگر بنام اشتیان (سیدلیتسا) که دائمی است ودیگری هالانیتوم که یکساله می باشد ساختمان برگی بسیار مشابه با برگهای گروه قبلی است‘ ولی ساختمان ساقه باوجود یک لایه بسیار مشخص پارانشیم نرده ای از ساختمان ساقه گیاهان دسته دوم تمیز داده می شود. بطور کلی کراسولسانس (گوشتی شدن) با نمو فوق العاده پارانشیم حفره ای تؤام است که مربوط به هالوفیتیسم و مقدار نسبتا زیاد کلرورها می باشد.