مطالعه زمین شناسی و چینه شناسی قسمتی از نواحی شمالغرب دامغان

نویسندگان

چکیده

زمین شناسی از نواحی شمالغرب دامغان در سالهای اخیر توسط نگارندگان این مقاله انجام پذیرفته است که خصوصاً چینه شناسی تشکیلات مختلف زمین شناسی‘ تکنونیک و فازهای کوهزایی مؤثر‘ تهیه نقشه زمین شناسی به مقیاس با استفاده از عکسهای هوایی و بالاخره مقایسه تشکیلات زمنی شناسی شناخته شده (در ناحیه مورد مطالعه) با تشکیلات البرز مرکزی (نواحی شمال – شمالشرق – و شمالغرب تهران) و ناحیه جام بصورت کسب اطلاعات پالئوژئوگرافی مورد نظر بوده است.
در منطقه مورد نظر قدیمترین رسوبات متعلق به دونین بالایی – کربونیفرزیرین است که در – شمالغرب ناحیه بیرون زدگی دارد. سنگهای دوران دوم بیشترین بخش بیرون زده منطقه را در بر می گیرد و شامل رسوبات ژوراسیک و کرتاسه بالایی است. (تریاس در محدوده مورد نظر بیرون زدگی نداشته و رسوبات کرتاسه زیرین بعلت نبود چینه شناسی وجود ندارد). رسوبات مربوط به ائوس ومیو – پلیوسن از نظر گسترش – جغرافیایی بعد از رسوبات دوران دوم قرار داشته و اغلب رخنمون های کم مقاومت را از نظر فرسایشی تشکیل می دهد. رسوبات الیگوسن و احتمالاً میوسن زیرین در منطقه وجود ندارد. بالاخره رسوبات مربوط به زمان پلیئستوسن و هولوسن با رخساره های کنگلومرایی و آبرفتی مشخص است.