مروری بر فازهای پلوتونیک و رگه های موجود در مجموعه پلوتونیک الوند

نویسندگان

چکیده

مجموعه پلوتونیک الوند در بخش شمال غربی نوار دگرگونی سنندج‌ ـ سیرجان واقع و متشکل از سنگهای نفوذی مافیک، حد واسط و فلسیک باسن‌های مختلف می‌باشد. یافته‌های این مقاله بر پایه مطالعات صحرائی و پتروگرافی گسترده در این مجموعه و سنگهای دگرگونی مجاور آن حاصل شده است. از نظر پتروگرافی، مجموعه سنگهای مافیک و حد واسط (الیوین گابرو، گابرو، گابرونوریت، دولریت، دیوریت، کوارتز دیوریت و تونالیت) پیوستگی و قرابت ژنتیکی ازخود نشان می‌دهند. گرانیت های پرفیروئید شامل مونزوگرانیت، گرانودیوریت، و مقدار کمی سیینوگرانیت و آلکالی فلدسپار گرانیت بوده و هلولوکوگرانیتوئیدها شامل لوکوتونالیت، لوکوگرانودیوریت، لوکوکوارتز دیوریت و لوکوکوارتز مونزودیوریت هستند. روابط صحرائی بین توده های نفوذی حاکی‌ ازآن‌ ا‌ست‌که، پلوتونیسم الوند در چند مرحله صورت گرفته و ماگماها یکی بعد از دیگری در کنار و یا بداخل یکدیگر تزریق شده‌اند. کنتاکت اکثرتوده‌ها باهم، واضح و غیرتدریجی است. در اثر تزریقات پیاپی، توده پلوتونیک الوند بصورت یک نوع برش ماگمایی در مقیاس وسیع در آمده است. . . ترتیب جایگزینی ماگماها عبارتست‌از: گابرودیوریت ها و تونالیت ها، گرانیت های پرفیروئید دانه ریز، گرانیت پرفیروئید دانه درشت، گرانیتوئیدهای سفید پرفیروئید و گرانیتوئیدهای سفید دانه ریز.گرانیت های پرفیروئید (مونزوگرانیت ها) که حجم اصلی توده پلوتونیک را تشکیل میدهند، در دو مرحله تزریق شده‌اند. .هر دو گرانیت پرفیروئید سرشار از انکلاوهای غنی ازمیکا (رستیتی)، زینوکریستهای آندالوزیت، سیلیمانیت و گارنت هستندکه نشانة منشاء پوسته ای است.گرانیتوئیدهای سفید نیز در دو مرحله تزریق شده اند. هر چند تزریق ماگماها در چندین مرحله صورت گرفته اما در مجموع سه تیپ ماگما در پلوتونیسم الوند شرکت داشته‌اند شامل : 1- ماگمای مافیک سازنده گابرو، دیوریت و تونالیتها، 2- ماگمای گرانیتی بوجود آورنده گرانیتهای پرفیروئید دانه‌ریز و دانه‌درشت 3- ماگمای سازنده گرانیتوئیدهای سفید پرفیروئید و دانه ریز.
رگه های آپلیت، پگماتیت و کوارتز دو گروه‌اند که‌ گروهی ازآنها در سنگهای دگرگونی دیده می‌شوند و احتمالاً از سیالات غنی از سیلیس حاصل از ذوب بخشی سنگهای دگرگونی بوجود آمده‌اند و گروه دیگرکه درداخل توده‌های نفوذی یافت می‌شوند، مایعات باقیمانده از تبلور توده‌های گرانیتوئید می‌باشند.

کلیدواژه‌ها